ร่วมเครือนาวี จักรยลปฐพีไพศาล
2562

เนื่องด้วยห้วงเวลาในการดำเนินการรับสมัครและ การชำระเงินค่าสมัคร อยู่ในช่วงเวลาวันหยุดราชการหลายวัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัคร จึงขยายระยะเวลาการรับสมัคร ชำระเงิน ส่งหลักฐานคะแนนเพิ่ม และความสามารถทางการกีฬา ไปจนถึง วันที่ 20 ก.พ. 62